Friday, January 30, 2015

2015 Calender published by Art Institute of Jinmen in Tianjin

Hongbin Zhao , along with Zhan Jianjun, Jin Shangyi, Yangfei etc are featured in 2005 Calenda published by  Art Institute of Jinmen in Tianjin.
No comments:

Post a Comment