Skip to main content

2015 Calender published by Art Institute of Jinmen in Tianjin

Hongbin Zhao , along with Zhan Jianjun, Jin Shangyi, Yangfei etc are featured in 2005 Calenda published by  Art Institute of Jinmen in Tianjin.
Comments

Popular posts from this blog

Postcard featured Hongbin Zhao published by China Post

Postcard featured Hongbin Zhao published by China Post and distributed nationally in China.

Hongbin Zhao selected into 2015 Calendar featuring three art masters

Hongbin Zhao is selected into 2015 calendar featuring three contemporary art masters: Hongbin Zhao, Fan Dian and Yang Xiaoyang, which is published by YSTX Art Magazine.